Logg på

Basiskartlegging rus og vold

Modulen er fortsatt under produksjon
Denne modulen er fortsatt under produksjon, og skal lanseres innen 15. juni 2021. 

Basiskartlegging rus og vold er en kunnskapsmodul som skal fungere som et valgfritt tillegg/ påbygningsdel til Grunnmodulen og innholdet som presenteres der.

Målgruppe

Ansatte i spesialist- og førstelinjetjenesten er målgruppen for denne modulen. Modulen er ikke tjeneste- eller profesjonsspesifikk, og vil kunne anvendes av helsepersonell og andre ansatte i helsetjenestene innen psykisk helsevern for voksne (PHV), tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), samt kommunale tjenester.

Hva lærer man i modulen?

 I modulen lærer man om ulike verktøy som kan anvendes i kartlegging av rus og vold: 
 • Oversikt over verktøy for å kartlegge rus- og avhengighetsproblematikk
 • Verktøy for identifisering og screening
 • Verktøy for mer omfattende utredning av rus og vold.
 • Verktøy for triagering av voldsproblematikk (vurdering og prioritering etter alvorlighetsgrad)
 • Oversikt over andre etablerte voldsrisikovurderingsverktøy, målgrupper og hvor en kan få opplæring

Spesifikke tema 

 • Hvordan ta opp tema knyttet til rus og vold med pasienter/ brukere?
 • Hvordan hjelpe ansatte å komme i gang med kartlegging av rus og vold?
 • Hva en kan forvente av en voldsrisikovurdering?
 • Hva slags arbeid gjenstår etter at en vurdering er gjennomført?
 • Hvilken rolle har min tjeneste i vurdering av voldsrisiko?
 • Sammenheng mellom rus og vold, samt påvirkning fra tidligere traumer
 • Sentrale risikofaktorer
 
Modulen vil bestå av både E-læring, digitale kurs og /fysiske kurs, samt inneholde lenker og referanser til sentrale ressurser og kartleggingsverktøy. 

Bakgrunn


Bakgrunn for utarbeidelse av modulen er behovet for en integrert kartlegging av en pasientgruppe som tradisjonelt har mottatt et fragmentert utrednings- og behandlingstilbud. Behovskartlegging gjennomført av prosjektgruppen nasjonalt og av den regionale arbeidsgruppen i vest tyder på at ansatte i både spesialisthelsetjenesten og  førstelinjetjenesten  ønsker kompetanseheving på kartlegging av volds- og  rusproblematikk. Målsettingen med modulen er at kunnskap om kartlegging av rus og vold  skal være lett tilgjengelig, og bidra til bedre vurderinger og bedre samhandling mellom tjenestene. 

Hvem utvikler denne modulen?

RVTS Vest, KoRus Bergen og KoRus Stavanger
 

 Gjenbruk av katalogelement

17. november 2020
15
21. mai 2021
Nei
Innholdsside
Basiskartlegging rus og vold
Kunnskapsmoduler