Logg på

Kurs i basiskartlegging

Basiskartlegging Rus og vold

 

Kartlegging og utredning av rus- og avhengighetsproblematikk, og vurdering av voldsrisiko


Bakgrunn

Denne modulen handler om kartlegging av pasienters rus- og avhengighetsproblematikk, og vurdering av voldsrisiko.
 
Rus- og voldsproblematikk henger tett sammen. Likevel opplever pasienter som ruser seg og har voldserfaringer ofte at denne typen problematikk ikke behandles samtidig.
Norske helsemyndigheter har klare anbefalinger og forventinger til at behandlere og miljøpersonell skal styrke tilbudet om integrert kartlegging og behandling.  
 
Målsettingen med modulen er å øke kunnskapen om kartlegging av rus og voldsproblematikk, og bidra til bedre vurderinger for brukere som har samtidige problemer med rus og vold.
 
Vi anbefaler at du gjør deg kjent med innholdet i Grunnmodul Rus og Vold før du går gjennom denne modulen.

Målgruppe

Målgruppen for denne modulen er ansatte i spesialist- og førstelinjetjenesten. Innholdet er ikke tjeneste- eller profesjonsspesifikt, og er ment å kunne anvendes av helsepersonell og andre ansatte i helsetjenestene innen psykisk helsevern for voksne (PHV), tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), samt kommunale tjenester.

Hva lærer du i modulen?

Modulen er delt inn i fire deler:

1.   E-læring Voldsrisiko-Triage:

Her vil du få en introduksjon til Voldsrisiko Triage (VRT). Dette er en metode for å identifisere og prioritere saker der det er bekymring om voldsrisiko. Verktøyet kan anvendes både i 1. linje tjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Kurset består av en innføring i grunnleggende elementer ved VRT metodikk og øvingsoppgaver med tilbakemelding. Det tar ca. 15-20 minutter å gjennomføre e-læringskurset.
Kurset kan suppleres med videre opplæring i metoden i form av kurssamlinger i regi av Sifer, RVTS og KORUS.

EVALUERING: Hvis du allerede har gjennomført kurset håper vi du kan sette av et par minutter til å svare på noen enkle spørsmål – dine innspill er svært viktige i vårt forbedringsarbeid av opplæringen.

Trykk her for å evaluere kurset2.   Oversikt kartleggingsverktøy for rus og vold: 

Her får du en oversikt over verktøy for å kartlegge voldsrisiko samt rus- og avhengighetsproblematikk. Dette omfatter både verktøy for screening og innledende kartlegging, samt mer omfattende strukturert kartlegging og tverrfaglig utredning.Kartleggingstriage.png 

3.    Temavideoer:

 Modulen inneholder seks videoer knyttet til ulike tema som er relevant for kartlegging av rus- og voldsproblemer

  1. Sammenheng mellom rusmiddelbruk og vold
  2. Ulike rusmidlers innvirkning på vold
  3. Vold som valg
  4. Forventninger til strukturert voldsrisikovurdering
  5. Rusens funksjon
  6. Samtale om Vold: Intervju med Stål Bjørkli

4.    Referanser:

Referanseliste over litteratur som ligger til grunn for innholdet i denne modulen.


Hvem har utviklet denne modulen?

RVTS Vest, KORUS Bergen og KORUS Stavanger


​​​​​​​​​

 
torsdag 16. november 2023
68
torsdag 7. desember 2023
Nei
Innholdsside
Kurs i basiskartlegging
Kunnskapsmoduler